Text Size
   

Katas y Bunkai (Aplicaciones) Gojuryu

1 Kata Gekisai Dai Ichi Historia Video y Ejecución
2 Kata Gekisai Dai Ni Video y Detalle de Ejecución
3 Sepai realizada por Atsuko Wakai
4 Kata Saifa Información y Video
5 Kururunfa 2008 JKF Gojukai Championship
6 GekiSai Dai Ichi Bunkais
7 GekiSai Dai Ni Bunkais